ផ្តល់សេវាកម្មទំនុកចិត្តពេញលេញ
ផ្តល់សេវាកម្មទំនុកចិត្តពេញលេញ
ដៃគូដ៏មានតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនបុគ្គលនិងសាជីវកម្មទូទាំងពិភពលោក
ដៃគូដ៏មានតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនបុគ្គលនិងសាជីវកម្មទូទាំងពិភពលោក
ឆ្លាតវៃដឹកនាំផ្លូវដើម្បីសម្រេចបាននូវកំណើនកាន់តែប្រសើរ
ឆ្លាតវៃដឹកនាំផ្លូវដើម្បីសម្រេចបាននូវកំណើនកាន់តែប្រសើរ

ហេតុអ្វី ហាវត្រាស?

ដៃគូបរធនបាលកិច្ចដ៏ល្អបំផុត

ក្រុមហ៊ុន ហាវត្រាស ឃែភីថល អ៉ិនវេសម៉ិន ឯ.ក គឺជាដៃគូជាទីទុកចិត្តដ៏ល្អបំផុត ដើម្បីសម្រេចបាននូវ ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក។ យើងផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវស្ថិរភាព និរន្តរភាព ឯកជនភាពដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ ឬ ផ្លាស់ប្តូរភាពជាកម្មសិទ្ធិ។

មនុស្ស

យើងអភិវឌ្ឍក្រុមការងារប្រកបដោយភាពអត់ធ្មត់ និង បានសម្រេចសមិទ្ធផល គ្រប់ដែនសមត្ថកិច្ច ដែលអនុញ្ញាតិឱ្យយើងផ្តល់ជូនអតិថិជន នូវអត្ថប្រយោជន៍លើបទពិសោធន៍ ហើយ បន្តទំនាក់ទំនង និងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ។ យើងផ្តល់ជូននូវកម្រិតខ្ពស់បំផុត នៃគុណវុឌ្ឍិវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវិស័យមនេះ ។

គោលបំណងនៃការវិនិយោគ

ការវិនិយោគគឺជាការបង្ហាញពីតម្លៃ និង គោលបំណងរបស់អ្នក។ នៅ ហាវត្រាស  យើងបម្រើអតិថិជនលើគ្រប់លទ្ធភាពរបស់ បរធនបាលកិច្ច រួមទាំងការវិនិយោគ ការធ្វើផែនការ សេវាកម្មបរធនបាលកិច្ច និងការប្រឹក្សាដែលជាឫសគល់នៃតម្លៃ។

ប្រភេទនៃសេវាកម្មបរធនបាលកិច្ច

បរធនបាលកិច្ចលើអចលនទ្រព្យ (Real Estate Trust) មានន័យថាម្ចាស់ អចលនវត្ថុផ្តល់ជំនឿលើ ក្រុមហ៊ុន បរធនបាលកិច្ច លើអចលនទ្រព្យ ហើយ ប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនបរធនបាលកិច្ច។ .........

see more image

បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ (Investment Trust) មានន័យថាបញ្ជូនធនធាន ហិរញ្ញប្បទាន ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោង និង សកម្មភាពផ្សេងៗ ដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសិទ្ធិទទួលបានជាក់លាក់។ .........

see more image

ដើម្បីក្លាយជាដៃគូរបស់ហាវត្រាស

ដើម្បីវិនិយោគជាមួយ ហាវត្រាស​ អ្នកអាចពិនិត្យមើល "គោលការណ៍ឯកជនភាព" និង "លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម" របស់ ហាវត្រាស ហើយចុះឈ្មោះព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយយើង។

សេវាកម្មបំរើអតិថិជនរបស់យើង នឹង ធ្វើការណាត់ជួបអ្នក ដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀង សម្រាប់​កាវិនិយោគនាពេលអនាគត់របស់អ្នក ឬ ទាក់ទងមកខាងយើងតាមរយៈ(+៨៥៥) ៣១ ៣៩ ៣៩ ៣៩៩

ដោយចុច "បង្កើតការជឿទុកចិត្ត" អ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌ និងទទួលស្គាល់គោលការណ៍ឯកជនភាព។