ដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខ ហាវ​ត្រាស នឹងចែករំលែកព័ត៌មាន នូវចំណង់ចំណូលចិត្ត និងកម្រងព័ត៌មានទៅកាន់សេវាអតិថិជនរបស់យើង និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ព័ត៌មានវិទ្យា។ មុនពេលប្រើកម្មវិធីនេះ អ្នកអាចពិនិត្យមើល "គោលការណ៍ឯកជនភាព" និង "លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម" របស់ ហាវត្រាស ឬទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះ (+855) 31 39 39 399 ។