ក្រុមហ៊ុន ហាវត្រាស យើងខ្ញុំ ត្រូវបានចុះបញ្ជីរក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ហើយទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពី និយ័តករបរធនបាលកិច្ចនៅខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣ ។

យើងមានមោទនភាពក្នុងការក្លាយជាក្រុមហ៊ុនបរធនបាលកិច្ច ដែលជំរុញដោយតម្លៃដ៍រឹងមាំ និងចក្ខុវិស័យ វែងឆ្ងាយ។ នៅ ហាវត្រាស ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃស្នូលរបស់យើង ដើរតួជាកាតាលីករក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយភាគទុនិកពាក់ព័ន្ធ (និយតករ វិនិយោគិន អតិថិជន បុគ្គលិក និងភាគទុនិក នៅក្នុងសហគមន៍ដែលយើងរស់នៅ និងធ្វើការជាមួយគ្នា) ។

 

សារពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកស្រី គង់ វិរសិង្ហ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល  ហាវត្រាស

នាងខ្ញុំ សូមសម្តែងនូវសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះការគាំទ្រក្រុមហ៊ុន ហាវត្រាស ឃែភីថល អ៉ិនវេសម៉ិន ឯ.ក ។ ហាវត្រាស គឺជាដៃគូវិនិយោគដែលផ្តល់ទំនុកចិត្តនិងបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយវិនិយោគដ៏ល្អបំផុត.........

see more image

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើង

អាជ្ញាប័ណ្ណ ហាវត្រាស