ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកថែរក្សា និងគ្រប់គ្រងឈានមុខគេ, ហាវត្រាស មានលទ្ធភាពទទួលបានធនធានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ និង អាចផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយជាមួយ នឹង សេវាកម្មដែលមានគុណភាពជាច្រើន និង ផ្តល់ជូននូវកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់អតិថិជនរបស់យើង។ សេវាកម្មទាំងនេះរួមមាន៖

ការរក្សារបាយការណ៍វិនិយោគ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកវិនិយោគគឺជាមុខងារសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីអាចជាការចំណាយពេលវេលា និងមានសារះសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត

ហាវត្រាស គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាចុះបញ្ជីដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងនាមជាប្រតិបត្តិករដែលបានបង្កើតឡើងដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ។

យើងអាចផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលតម្រូវតាមការត្រូវការ ការដោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយមួយរួមមាន៖


  • ការចុះបញ្ជីបរធនបាលកិច្ច
  • ការចុះបញ្ជីមូលបត្រ
  • ភាគលាភ និងការចែកចាយ
  • របាយការណ៍វិនិយោគិន
  • គ្រប់គ្រងការសួរនាំ
  • ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម
  • FACTA និង CRS
  • សកម្មភាពសាជីវកម្ម