បរធនបាលកិច្ចអចលនទ្រព្យ (Real Estate Trust) មានន័យថា ម្ចាស់អចលនវត្ថុផ្តល់ទំនុកចិត្ត ហើយប្រគល់អចលនទ្រព្យរបស់គាត់ ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនបរធនបាលកិច្ច ដើម្បីទទួលបានការវិនិយោគប្រកបដោយចិរភាព។ 
ក្រុមហ៊ុន ហាវត្រាស កាភីថល អិនវេសមិន ខូអិលធីឌី មានឯកទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ និងការវិនិយោគ។ យើងអភិវឌ្ឍ និងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដែលបានប្រគល់ឱ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងចែកចាយប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ដល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ។

បុគ្គលិក  យើង ភាគច្រើនគឺជាអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនឆ្នាំក្នុងវិស័យនីមួយៗនៃអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ។ សូមអញ្ជើញមកជួបផ្ទាល់ជាមួយយើងខ្ញុំ។ អ្នកអាចជួបអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងវិស័យនីមួយៗនៃការសិក្សាលទ្ធភាព ទីផ្សារ ការអភិវឌ្ឍន៍ ការលក់ និងការគ្រប់គ្រង។
ក្រុមហ៊ុន ហាវត្រាស កាភីថល អិនវេសមិន ខូអិលធីឌី ផ្តល់ដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាក់ទងនឹងអចលនទ្រព្យ រួមមានៈ

 • បរធនបាលកិច្ចលើការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ (Real Estate Management Trust) ក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ។
 • បរធនបាលកិច្ចលើការអភិវឌ្ឍន៍ដីធ្លី (Land Development Trust) ដែលម្ចាស់ដី (បរធនបាលទាយក) ប្រគល់ដីទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន បរធនបាលកិច្ច (បរធនបាល) សម្រាប់ គៀងគរហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់ ដើម្បីសាងសង់អគារ ជួលជាដើម ហើយប្រគល់អត្ថប្រយោជន៍ជាបរធនបាលភាគលាភ ជូនម្ចាស់ដី (បរធនបាលទាយក និង/ឬ ភាគីទទួលផល)។
 • បរធនបាលកិច្ចលើការលក់អចលនទ្រព្យ (Real Estate Disposal Trust) ដើម្បីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតណាមួយនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន ឬអចលនទ្រព្យទៅឱ្យបរធនបាលទាយក និង/ឬភាគីទទួលផល)។

ហាវត្រាស ផ្តល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដ៏ទូលំទូលាយក្នុងនាមតំណាងអ្នកវិនិយោគ (បរធនបាលទាយក/អ្នកទទួលផល)។ វារួមបញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រងនៃការជួល ការថែទាំអគារ ការដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ និងការបង់ពន្ធ យើងប្រគល់ជូនបរធនបាលទាយក/អ្នកទទួលផល នូវប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានពីការគ្រប់គ្រង ឬចាត់ចែងកម្មសិទ្ធិនៃអចលនទ្រព្យដាក់ចូលបរធនបាលកិច្ច។

អត្ថប្រយោជន៍៖


 • ស្វែងរកឱកាសវិនិយោគ ឬកាន់កាប់អចលនទ្រព្យណាមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ 
 • ស្វែងរកតម្លៃ និងប្រាក់ចំណេញនៃអចលនទ្រព្យដោយផ្អែកលើភាពជឿជាក់ និងបណ្តាញលក់របស់ក្រុមហ៊ុនបរធនបាល។
 • ធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងកាត់បន្ថយការចំណាយលើការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ។
 • ស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដោយសារតែ:
  • ជៀសវាងការស្នាក់យូរនៅបរទេស
  • បញ្ហានៃភាព់ជរា
  • បទពិសោធន៍ ឬជំនាញឯកទេសមិនគ្រប់គ្រាន់
  • មិនអាចគ្រប់គ្រង ឬអនុវត្តកិច្ចការរដ្ឋបាល របាយការណ៍ ឬការជួល និងកាតព្វកិច្ចពន្ធផ្សេងៗទៀត ។ល។
សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ៖


 • ការគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិ
  • ស្វែងរកអចលនទ្រព្យ
  • កាន់កាប់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់
  • សិក្សាលំអិតលើប្រវត្តិអចលនទ្រព្យ
  • ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ
  • រៀបចំឯកសារ
 • ការគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់
  • ការគ្រប់គ្រងលើការជួល
  • ថែទាំ និងកែលម្អគ្រឿងបរិក្ខារ
  • ការបង់ពន្ធ
  • ការដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់ និងគណនេយ្យ
រចនាសម្ព័ន្ធនៃបរធនបាលកិច្ចលើការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ៖