បរធនបាលកិច្ច គឺជាទំនាក់ទំនងផ្លូវច្បាប់ដែលភាគីដែលប្រគល់សិទ្ធិ និង/ឬទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលគេស្គាល់ថា បរធនបាលទាយកឬ អ្នកផ្តល់ទ្រព្យ ទៅឱ្យភាគីផ្សេងទៀត ទាំងបុគ្គល ឬអង្គភាព ដែលគេស្គាល់ថា បរធនបាល ដែលមានកាតព្វកិច្ចគ្រប់គ្រង (ឧ. រដ្ឋបាល និង/ឬការបោះចោល) សិទ្ធិ (ឬបរធនបាលកិច្ច) ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិសមធម៌នៃបរធនបាលកិច្ច ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកទទួលផល។ សកម្មភាពនៃការទុកចិត្តជាផ្លូវការដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលការជឿទុកចិត្តដំណើរការ ហើយសិទ្ធិទទួលផលនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង និងធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់រដ្ឋ ឬដែនដីដែលពាក់ព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងការទុកចិត្ត និងជាមួយច្បាប់ជាធរមានផ្សេងទៀត រួមទាំងច្បាប់ពន្ធដារផងដែរ។

បរធនបាលកិច្ច បានផ្តល់នូវសកម្មភាព និង/ឬសេវាកម្មជាច្រើន រួមទាំងការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុ និងអចលនវត្ថុ ការគ្រប់គ្រង និងប្រឹក្សាការវិនិយោគ សេវាកម្មជឿទុកចិត្ត ធនាគារឯកជន និងសេវាផ្សេងៗទៀត។

ក្រុមហ៊ុន ហាវត្រាស ឃែភីថល អ៉ិនវេសម៉ិន ឯ.ក បានប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង ទាំងបុគ្គល និងសាជីវកម្ម ជាមួយនឹងស្មារតីប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ឯកត្ដជន

ហាវត្រាស ផ្តល់សេវាកម្មបរធនបាលកិច្ចយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ អតិថិជនម្នាក់ៗ របស់យើង ដើម្បីធានាថាពួកគេទៅដល់កន្លែងដែលពួកគេត្រូវការ។ អ្នកជំនាញការរបស់យើង យល់អំពីតម្រូវការចម្រុះ និង អាចគាំទ្រដល់អតិថិជនម្នាក់ៗតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលពួកគេចង់បានក្នុងសេវាកម្មបរធនបាលកិច្ច។ យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយវិនិយោគពិសេសរបស់អ្នក។

ក្រុមហ៊ុន

ហាវត្រាស​ បានបន្តបង្កើតដំណោះស្រាយវិនិយោគដ៏ទាក់ទាញនិងប្លែកពីគេ ដែលលើសពីការបើក អាជីវកម្មដោយបម្រើតម្រូវការ ពីចុងដល់ចប់សម្រាប់ផ្នែកអតិថិជនផ្សេងៗគ្នារបស់យើងដែលកំពុងតែរីកចម្រើន កាន់តែទំនើប និងស្វែងរកការបង្កើនល្បឿននៃភាពសម្បូរបែបរបស់ពួកគេ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំង អតិថិជនសាជីវកម្ម ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់យើង ដែលតែងតែជឿជាក់ជាមួយយើង។ អ្នកឯកទេស និងក្រុមគ្រប់គ្រងរបស់យើងនឹងធ្វើដំណើរជាមួយអ្នកស្វែងរកការរីកចំរើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អជាក្តីប្រាថ្នានៃការវិនិយោគរបស់អ្នក។

ប្រភេទនៃសេវាកម្មបរធនបាលកិច្ច

បរធនបាលកិច្ចលើអចលនទ្រព្យ (Real Estate Trust) មានន័យថាម្ចាស់ អចលនវត្ថុផ្តល់ជំនឿលើ ក្រុមហ៊ុន បរធនបាលកិច្ច លើអចលនទ្រព្យ ហើយ ប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនបរធនបាលកិច្ច។ .........

see more image

បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ (Investment Trust) មានន័យថាបញ្ជូនធនធាន ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោង និង សកម្មភាពផ្សេងៗដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសិទ្ធិទទួលបានជាក់លាក់។ .........

see more image